a www.hevesthermfehervar.hu a weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait
kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást
nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok
szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült,
figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: ALIEN CONCEPT KFT
Székhely: 8000. SZÉKESFEHÉRVÁR, KELEMEN BÉLA KÖZ 11.
Adószám: 25988646-2-07
Weboldal megnevezése, címe: www.hevesthermfehervar.hu
Az adatkezelő elérhetőségei: info@hevesthermfehervar.hu

Fogalom meghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
  továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
  összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
  szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
  meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
  az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
  tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
  megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
  érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű
lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak
szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak
akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
információ esetében alkalmazni kell.
Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon
regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött
cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi
akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésén

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe
kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az
érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára
semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban
regisztráció nélkül nem lehetséges.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés
jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor
visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja:
elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a
kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi
kötelezettség.

 

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.

IP cím: Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres
checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett
jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e- mail
küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és
számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson
alapul.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor
visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja:
elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai: A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
IP cím: Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres
checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett
jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. Az adatkezelés
jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor
visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja:
elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb
megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító: A vevő azonosítása.
Számlaadatok: A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres
checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett
jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők
során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy
hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának
ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra
vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk,
hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden
következmény nélkül leiratkozhat,
ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási
adatait közölte velünk.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a
felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.
Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az
adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor
visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja:
elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb
megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai: A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
IP cím: Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a
személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az
e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó
nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím –
ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél
vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt
tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely
beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak
érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap
látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik
használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a
böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az
adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik.
A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében,
hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által
létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek
vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-,
és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó
nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés
jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot,
világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat
tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ
közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap
felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további
szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az
adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést
készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény
megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat
küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga
a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon
érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva
cy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

Adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltató:

Név / cégnév: Data Center Solution Kft.

Székhely: 3300 Eger, Kodály Zoltán utca 6.

Telefon: :+36 21 2000 244

E-mail: info@dchosting.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az
adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de
mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a
weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének
végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás
szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai
törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait,
milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart,
amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt
e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra,
hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a
vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a
hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Elnöke: Dr. Péterfalvi Attila
A NAIH levelezési címe:1363 Budapest, Pf. 9. címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. telefonszáma:
+36 1 391 1400, telefax: +36 1 391 1410 weboldala: http://www.naih.hu, elektronikus levelezési címe. ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet).
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény.
– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Kapcsolattartó a ALIEN CONCEPT Kft részéről: SIBAK KORNÉL
Szolgáltatásaink: Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem.